Love og bekendtgørelser omkring Ungdomsskolen og dens virke


Lov om kommunale ungdomsskoler:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24628#K1


Færdselsloven omkring knallertundervisning:


Folkeskoleloven:

www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=25528